STRONA GŁÓWNA

O NAS

Infolinia: 801 02 22 13   |    TELEFON 32 345 43 41     |      E-MAIL:  sekretariat@grosch.pl

OFERTA

PRACA

SŁOWNIK

KONTAKT

SŁOWNIK

 

Cena emisyjna - cena, po której emitent obligacji lub innych walorów oferuje je subskrybentom (pierwszym nabywcom).

 

Cesja - ustąpienie praw majątkowych na rzecz innej osoby wyrażone w pisemnej formie.

 

Dyskonto - odsetki potrącone od sumy weksla w razie jego odstępowania innej osobie lub bankowi przed terminem płatności; pojęciem tym określa się także skup weksli przez banki przed terminem ich płatności, co również łączy się z potrąceniem odsetek od sumy wekslowej za okres do dnia płatności weksla.

 

Emisja - wprowadzenie do pierwotnego obrotu nowych papierów wartościowych o lokacyjnym charakterze; może oznaczać także odrębny pakiet papierów wartościowych wpuszczanych do obiegu (np. akcje pierwszej emisji, drugiej emisji itd.).

 

Indos - przeniesienie praw wynikających z weksla lub czeku na inną osobę, dokonane w formie przez prawo przewidzianej.

 

Indos pełny - indos wskazujący nazwisko indosatariusza w oświadczeniu o przeniesieniu na niego praw wynikających z weksla lub czeku oraz datę i miejsce cesji.

 

Indosant - osoba, która ustępuje czek lub weksel innej osobie (pierwszym indosantem jest remitent).

 

Indosatariusz - osoba, która przejęła prawa wekslowe lub czekowe od remitenta lub kolejnego po nim indosanta; określana jest także w skrócie indosatem.

 

Protest - sporządzony przez notariusza akt o odmowie zapłaty weksla w terminie przez głównego dłużnika; oświadczenie banku trasata o braku pokrycia czeku na koncie wystawcy.

 

Redyskonto - odstąpienie weksla zdyskontowanego przez bank innemu bankowi (przeważnie centralnemu).

 

Regres - prawo dochodzenia sum zapłaconych za inną osobę, np. z tytułu poręki albo indosu weksla lub czeku nie płaconego przez głównego dłużnika.

 

Remitent - pierwszy wierzyciel uprawniony do odbioru sumy wekslowej lub czekowej.

 

Stopa dyskonta - odsetki wyrażone w procentach (przeważnie w skali rocznej), które stanowią podstawę do potrącenia z góry należnych odsetek od sumy lokaty lub od sumy wekslowej.

STRONA GŁÓWNA

O NAS

Grosch Księgowi i Prawnicy Sp z o.o.

ul. Grodowa 26, 40-407 Katowice

Infolinia dla Klientów: 801 02 22 13

SŁOWNIK

KONTAKT

Copyright © 2004-2016 by Grosch

Projekt i realizacja: POLSKIE-MEDIA