Fundacje

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe

Fundacje

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Co to jest Fundacja?

Fundacja to forma prawna organizacji pozarządowej, gdzie istotną rolę odgrywa kapitał przeznaczony na istotny cel. Ważny jest także statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje (zaraz po stowarzyszeniach ) stanowią drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.

 

Wspólnicy

Fundacja w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji członków (jest bezosobowa). Stanowi ona więc podmiot bardziej niezależny od korporacji czy od osób fizycznych. O celu, majątku, zasadach działania fundacji decyduje jej twórca. Fundator zawsze będzie fundatorem i zawsze będzie figurował w rejestrze jako fundator. Fundator nie występuje z fundacji. Nadzór nad fundacjami prowadzi Starosta albo minister właściwy rzeczowo ze względu na przedmiot fundacji.

 

Umowa

Fundacje mogą być utworzone w dwojaki sposób:

 • powołanie w testamencie

 • w drodze aktu notarialnego

Fundacja otrzymuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS
Elementami obligatoryjnymi statutu fundacji są:

 • nazwa fundacji,

 • siedziba,

 • majątek,

 • cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji,

 • skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.

 

Kapitał zakładowy

Fundacja nie musi informować o swoim funduszu statutowym. Nie jest to bowiem spółką prawa handlowego, gdzie informacja o wysokości kapitału zakładowego czy inne informacje identyfikujące przedsiębiorstwo mają istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów kontrahentów.

 

Kto reprezentuje?

Działalnością fundacji kieruje zarząd, który także reprezentuje fundację na zewnątrz. Fundator jako osoba, która utworzyła fundację nie ma z tego tytułu żadnych szczególnych uprawnień, a jego ewentualne kompetencje wynikają z postanowień statutu.

 

Rodzaj opodatkowania

Fundacja może korzystać ze zwolnienia od podatku gdy wydatkuje pieniądze na działalność statutową czyli na tzw. cele pożytku publicznego. Wymienia się tutaj m.in. działalność naukową, oświatową, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia czy dobroczynności.

 

Stowarzyszenia

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Co to jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie to organizacja powołana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są w Polsce partie polityczne, Komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, cechy rzemieślnicze. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest działalność niezarobkowa.

 

Wspólnicy

Członkiem stowarzyszenia mogą być:

 • obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,

 • małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki,

 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich,

 • cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość,

 • osoby prawne nie mogą być zwykłymi członkami, mogą być jedynie członkami wspierającymi.

Organami nadzoru nad stowarzyszeniami są: starosta lub wojewoda.

 

Umowa

Stowarzyszenie rejestrowe, czyli takie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aby zaistnieć musi składać się z co najmniej 15 osób.
Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

 3. cele i sposoby ich realizacji,

 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

 6. sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

 7. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

 8. zasady dokonywania zmian statutu,

 9. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.

 

Kapitał zakładowy

Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą jeżeli statut tak stanowi. Dochód może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe stowarzyszenia.
Poza działalnością gospodarczą stowarzyszenie uzyskuje dochody z:

 • składek członkowskich,

 • darowizn,

 • spadków,

 • zapisów,

 • dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

 

Kto reprezentuje?

Organem uprawnionym do reprezentacji jest zarząd stowarzyszenia. Ponadto, w statucie wskazane jest kto w imieniu stowarzyszenia może podpisywać umowy, otwierać rachunki bankowe, przyjmować darowizny.

 

Rodzaj opodatkowania

Stowarzyszenia są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w jakim realizują cele statutowe (niegospodarcze) i przeznaczają na te cele osiągane dochody.

 

Stowarzyszenie zwykłe

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Co to jest stowarzyszenie zwykłe?

Stowarzyszenie zwykłe to forma stowarzyszenia o uproszczonym charakterze. Nie posiada ono osobowości prawnej ( z mocy ustawy ma jednak zdolność prawną). Założenie stowarzyszenia wymaga zebrania 3 osób, które uchwalą i zaakceptują regulamin oraz przedstawiciela reprezentującego.

 

Wspólnicy

Do założenia stowarzyszenia zwykłego wystarczą 3 osoby fizyczne.

 

Umowa

Stowarzyszenie zwykłe nie podlega obowiązkowi rejestracji w KRS. Jednakże fakt założenia tego typu zrzeszenia musi być zgłoszony na piśmie organowi nadzorującemu.


Schemat utworzenia Stowarzyszenia zwykłego:

 • 3 osoby fizyczne ustalają regulamin stowarzyszenia i wybierają ze swojego grona przedstawiciela,

 • przedstawiciel informuje organ nadzoru o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego,

 • jeżeli starosta uzna, iż działalność stowarzyszenia zwykłego nie byłaby zgodna z prawem, występuje do sądu „rejestrowego”, który może zakazać działalności temu stowarzyszeniu,

 • jeżeli w ciągu 30 dni od poinformowania organu nadzoru nie został orzeczony zakaz działalności, stowarzyszenie może rozpocząć swoją działalność.

Stowarzyszenie zwykłe nie może (art. 42 ustawy o stowarzyszeniach):

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

 • łączyć się w związki stowarzyszeń,

 • zrzeszać osób prawnych,

 • prowadzić działalności gospodarczej,

 • przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

 

STRONA GŁÓWNA

O NAS

OFERTA

Infolinia: 801 02 22 13   |    TELEFON 32 345 43 41     |      E-MAIL:  sekretariat@grosch.pl

PRACA

SŁOWNIK

KONTAKT

Grosch Księgowi i Prawnicy Sp z o.o.

ul. Grodowa 26, 40-407 Katowice

Infolinia dla Klientów: 801 02 22 13

STRONA GŁÓWNA

O NAS

SŁOWNIK

KONTAKT

Copyright © 2004-2016 by Grosch

Projekt i realizacja: POLSKIE-MEDIA